ONNA JOUSHU
TOKUBETSU JUNMAI NAMA CHOZO

550 ¥

300 ml

ONNA JOUSHU TOKUBETSU JUNMAI NAMA CHOZO
Un junmai sec au goût bien tranché.